Angyalokról angyalokkal

ezt az oldalt azért hoztam létre mert szeretném egy helyre gyűjteni mindazokat a dolgokat amik érdekelnek :) ezeket a dolgokat netről, innen-onnan gyűjtöttem össze (az oldal folyamatosan töltöm fel)ANGYALOKRÓL 

 

ANGELOLÓGIA - tanítás az angyalokról

 

A szellemtudomány célja a szellemi világ tényeinek és lényeinek megismerése által az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez. Ezen az úton nélkülözhetetlen az érzékfeletti világban létező szellemi hierarchiák megismerése. Az ember szintje alatt terül el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág. Ezen világok megismerésével foglalkozik a természettudomány. Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Ezen világok megismerésével foglalkozik a szellemtudomány. Szinte minden ősi hagyományban és szellemi tanításban említést tesznek azokról a láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését.


A Bibliában sok helyen lehet olvasni a különféle angyali rendekről és tetteikről, de csak a középkori teológusok rendszerezik őket. A 325. évi niceai zsinat az angyalhitet dogmává teszi. A keresztény angelológia elsősorban Dyonisios Areopagites, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás írásai alapján bontakozott ki. Ebben az írásban a keresztény ezotéria és az antropozófikus szellemtudomány fényében szeretném ismertetni az angyali hierarchiák működését.


 A kilenc angyali hierarchia


Szeráfok: Szeretet szellemei

Kerubok: Összhang szellemei

Trónok: Akarat szellemei

Uraságok: Bölcsesség szellemei

Erők: Mozgás szellemei

Hatalmasságok: Forma szellemei

Archék: Idő szellemei

Arkangyalok: Nép szellemei

Angyalok: Védelem szellemei

A fölső hármasság (Trónok, Kerubok, Szeráfok) közvetlen kapcsolatban áll a Szentháromsággal. A középső hármasság (Hatalmasságok, Erők, Uraságok) feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása. Az alsó hármasság (Angyalok, Arkangyalok, Archék) az emberiséggel és a földi világgal áll kapcsolatban. Mivel az emberiség fejlődésére az alsó hármasság hat leginkább, a cikk további részében csak róluk lesz szó részletesebben.


 Angyali rangsor

Az angyalok rangsorozása nem éppen könnyű feladat, főleg azért mert az emberi elme lineárisan gondolkodik kicsi-nagy, magasrangú-alacsonyrendű, jó-rossz. A valóságban viszont nincs ilyen az isteni erőnek rengeteg megnyilvánulási formája van és mindegyik egy egész szerves része, csupán a feladataik és erejük különbözteti meg őket egymástól. 

Az elementálok és a dévák is az Angyali hierarchia részei. 

Az Angyalokat különböző rendekbe sorolhatjuk a feladatkörük és erősségük szerint. 

Elementálok: A "legalacsonyabb rendű" lények, az emberek szeme előtt megjelenhetnek, ködszerű foltok, felvillanásokban vagy különböző színes alakzatokban. 
Továbbá közéjük sorolhatóak az elem lények a törpék, manók, tündérek, szilfek (légi szellemek), szalamandrák (tűzszellemek), illetve a sellők (vízi szellemek) csoportja is. 
Az elementálok szoros kapcsolatban állnak a természettel és az elemekkel. 

Dévák: fejlettebb elementálok, feladatuk: az évszakok felügyelete, a folyók és hatalmas erdők védelme, de megtalálhatóak szent kegyhelyek, szent épületek és különböző szent helyek környékén is. 
Egyes Angyaltörténészek szerint három kategorikus szférába sorolhatóak az Angyalok. 

Az első szféra Angyalai a legközelebb állnak Istenhez, s mennyei tanácsadóként szolgálnak: 
Ők a Szeráfok, Kerubok és Trónusok. 

A Szeráfok a legfelső Angyalcsoport, így legközelebb állnak Istenhez. Isten trónját körülvéve különböző hangokkal és a szférák zenéjével dolgoznak. Egyfolytában Istent dicsőítik s így a hangok segítségével egyensúlyban, tartják a bolygók mozgását és a mennyeket. 
Az Ótestamentumban lángoló teremtményekként írják le őket, mert ők a szeretet Angyalai, és lángolnak a szeretettől. A szeretet szellemei. Ők hatják át a létezést szeretettel, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes egységet alkotnak, nem különülnek el egymástól. Krisztus sok szentnek Szeráfként jelent meg. Az emberi lények a Szeráfoktól a hit és az isteni szeretet adományát kapják. 

A Kerubok a második csoport Angyalai. Isten akaratát közvetítik minden síkon, azaz a mennyek krónikusai. Ők a bölcsesség angyalai, és a mennyek küszöbének őrei is, valamint a Frigyláda őrzőiként is ábrázolták őket. A Kerubok a Napból, a Holdból és a csillagokból sugárzó fény őrzői, nevük pedig imádkozót vagy bölcsességet jelent. Az összhang és harmónia szellemei. Az ő tevékenységük által lett a Káoszból Kozmosz. A Kozmosz jelentése: rend, rendezettség. A Kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg. Mivel négyes dualitásban élnek, azaz négy-négy Kerub alkot teljes szellemi egységet, ezért sokszor négyarcú lényekként ábrázolják őket. Az emberi lények a Keruboktól a bölcsességet az erőt és a megvilágosodás isteni adományát kapják. 

A Trónusok a harmadik helyen állnak a rangsorban, és ők a bolygók őrzői, más néven Ofanimok. Minden bolygónak saját trónusa van - a mi bolygónk Őrangyala a Föld Angyala. Sokszeműként és kerékként is ismertek, mert Isten trónusa körül hajtják kocsijukat, és mert befolyásolják kerekeinket, azaz csakráinkat. De hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, így összekötve az eget és földet. 
Azoknak az Angyaloknak akiknek EL-re végződik a nevük szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, az isteni akarat hírnökei. Duálunióban élnek, két-két Trón alkot teljes szellemi egységet. Ennek megfelelően sok ábrázoláson kétarcú szárnyas lényekként ábrázolják őket. A Szaturnusz bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem. Az emberi lények a Trónusoktól a teremtésünk megismerését és az isteni eszmék adományát kapják. 
A második szférához tartoznak az Uraságok, Erősségek, Főhatóságok. 

Az Uraságok a náluk alacsonyabb rangsorban lévő Angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Feladatuk, hogy tanácsokkal lássák el ezeket az Angyalokat. Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal kezükben Isten Pecsétjét. A bölcsesség szellemi lényei. Ők hatják át az egész létezést bölcsességgel, az isteni mindentudás hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük merítették bölcsességüket. A Jupiter bolygó szellemi szférájában találkozhat velük az emberi szellem. A valódi bölcsesség nem kimondható, hanem erő és fény, az Uraságok emanációja! Az emberi lények az Uraságoktól az ellenségeink legyőzéséhez szükséges tudást és az üdvözölés titkának isteni adományát kapják. 

Az Erősségek az ötödikek az Angyalok rangsorában. Két angyal közülük jelen volt Jézus Mennybe menetelénél. A csodák és az áldások Angyalainak tartják őket. Az Isteni fényt képesek hatalmas erővel sugározni, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó vagy fényes jelzővel. A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, minden rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisokig. A emberi mozgás is általuk alakult ki. A szakrális mozgással, a templomi tánccal feléjük próbáltak közeledni. A Mars bolygó szellemi szférájában találhatók. Az emberi lények az akadályok legyőzésének isteni adományát kapják. 

A Főhatóságok a hatodik helyet kapták az Angyalok között. Ők felügyelik a halált, a születést és az újjászületést. E csoport tagjai vezetik az Akasha krónika feljegyzéseit. Az Akasha krónika a szellemi világban lévő minden tudás kalendáriuma, melyben leírva megtalálható a lélek fejlődése során előforduló összes cselekedet és gondolat. Azonkívül megvédik lelkünket a gonosz lényektől, és bosszút állnak a világban munkálkodó gonoszon. A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő. Az emberi forma is nekik köszönhető, amit úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye az emberi szellem testet öltését. A formák kialakítását a hang segítségével végzik. A formákkal való munka a művészetben nyilvánul meg leginkább. A szellemi alapokon nyugvó művészeti tevékenység közelebb visz a Forma szellemeihez, akiknek a bibliai neve: Elohím. A Nap szellemi szférájában találjuk meg őket. 


A harmadik szféra Angyali csoportjai a Fejedelemségek, Arkangyalok 
Ide tartoznak a Fejedelemségek, Arkangyalok, Angyalok. 

Fejedelemségek vagy Hercegségek a hetedikek az angyali rangsorban és a nagyobb szervezetekre, csoportokra vigyáznak. Nemzetek, városok, sőt egyes vezetők felett is őrködnek. A hit szerint ebből a rendből származott az az Angyal is, aki Dávidnak segített legyőzni Góliátot. 

Az Arkangyalok az Angyalok hierarchiájában a nyolcadik helyen vannak, és általában ők a legismertebbek: Mihály, Gábriel, Rafael, Uriel, Metatron, Sandalfon Arkangyalok. "Megvilágító Angyalok is", mert vigyázzák, megvilágítják és irányítják az Angyalok csoportjait, és az emberiség minden részletét. Mivel minden Arkangyalnak és Angyalnak az a feladata, hogy segítsenek nekünk embereknek, így bármikor és bármilyen problémával kapcsolatban hívhatjuk őket, készséggel segítenek. Mások megsegítése céljából is hívhatjuk őket, ezért is jó ha ismerjük nevükhöz tartozó feladatkörüket, mert így célirányos a cselekedet. 

A népek szellemei. Minden népnek van egy szellemi vezetője, a nép géniusza. Régen tudtak róla, imádkoztak hozzá, áldozatokat mutattak be neki. Egy adott nép temperamentumában, nyelvében tükröződik hatásuk. Régen a nép királya beavatás révén- élő kapcsolatban állt a nép arkangyalával, így a magasabb isteni szándékok alapján vezette a népet. A népi hagyomány megismerése és ápolása segíti a velük való kapcsolatot. Szellemi hazájuk a Merkúr bolygó szellemi szférájában található. 

Angyalok: Legnagyobb csoportjuk az egyes ember lelki-szellemi vezetéséért felelős. Leszületéskor minden ember kap maga mellé egy védőangyalt, aki egészen haláláig segíti, inspirálja, terelgeti védencét. Ők állnak legközelebb az emberhez. Velük lehetséges először az élő kapcsolat kialakítása. Az ember karmájának, előző életeinek, jelenlegi életfeladatának ismeretében a lehető legjobb módon tudják segíteni az embert, ha létrejön velük a kapcsolat. Szellemi hazájuk a Hold-szférában található. Az ősi időkben az ember ösztönös kapcsolatban állt védőangyalával, a későbbiekben azonban ez a kapcsolat megszűnt. A mai kor egyik feladata védőangyalunkkal az élő, tudatos kapcsolatfelvétel. 


Archék: A kor szellemei. Egy-egy koron keresztül vezetik az emberiséget az adott kor feladatainak megfelelően. Hatással vannak a Föld és az ember fizikai testére. A jelenlegi korszellemi vezetője: Michael arché. Michael Nap-arché, az összes többi arché szellemi vezetője. Az Új Kor szellemi vezetője Uriel arché. Ő az Új Földfejlődés legfőbb segítője. Az archék a Vénusz bolygó szellemi szférájában találhatók. 


Forrás: Pusztai Orsolya
ANGYALOK


Az angyalok Isten küldöttei, és minden képességüket a Nagy Szellemnek köszönhetik. Mivel nincs Istentől különböző akaratuk, örök imádat és hála köti őket Hozzá. Az Örökkévalónak rajtuk átáramló szeretetét és bölcsességét árasztják ránk, az Ő gyógyító erejét közvetítik hozzánk. Aki vonzódik az angyalokhoz, maga is angyal lehet. sokunkat ösztökél titkos vágy arra, hogy felderítsük: kik is vagyunk valójában. ezt kutatva sokszor olvasunk el különböző könyveket, térünk át egyik tanról a másikra, hogy felleljük a varázserőt, amely felszabadít bennünket. Az angyali bölcsesség varázsereje nyilvánvaló. Szabadságunk csakis Istentől jöhet, egyes-egyedül Ő képes bennünket a fájdalomtól, szenvedéstől megszabadítani.

 Hunyjuk be a szemünket és kérjük meg az angyalokat: telítsenek minden szeretetükkel! Ha könnybe lábad a szemünk és majd megszakad a szívünk a honvágytól, tudhatjuk: ez bekövetkezett. A haza az, ahonnan jöttünk, létünk forrása, az életünket fenntartó-tápláló energia. Nevezze ki-ki annak, amit a szíve sugall: mennynek, öröklétnek vagy akármi másnak. Ez nem pusztán egy hely, hanem a tudatnak egy stádiuma, ahová éber elmével megtérhetünk még itt a Földön. Hogy kik is vagyunk valójában, ennek igazsága nem annyira rajtunk kívül vagy fönt vagy bárhol másutt van, mint inkább mibennünk. Mindannyiunkat egész csapat angyal - hatalmas, ragyogó lény - vesz körül, vezérel, őriz, irányít. Egyesek közülük csupán rövid ideig, meghatározott feladat elvégzésére vannak velünk, mások fejlődésünk egész ideje alatt mellettünk maradnak. Keressétek az angyalok barátságát, különösen a hozzátok rendelt csapatból valókét! Minden angyalnak saját neve, érzése van, és a saját módján segít.

 Tanuljuk meg felismerni mindegyikük jelenlétét! Az angyalok ritkán mutatkoznak meg látható alakban, titkos üzenetüket ezért a szívünkkel, mégy vágy alakjában kell felfognunk. Az angyalok epedve várják, hogy felismerjük őket, és készek elárasztani bennünket áldásukkal, szeretetükkel, annál inkább, mennél jobban megnyílik a lelkünk előttük


Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt. A védőangyal szellemi látással minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható a 7. csakrához becsatlakozva. Ha az anya nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét. (A helyesen megválasztott keresztnév segíti a felvállalt kereszt, azaz a karma teljesítését).

 Sajnos 3-4 éves korra megszakad a kapcsolat a gyermek és az Angyala között. Minden szellemi útra lépő ember feladata ismét kiépíteni a kapcsolatot a védőangyallal. A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgésszintet.

 A tudatszintet a mai embernél két fő erő befolyásolja:az emésztésnél felszabaduló erők, a gondolkodásból felszabaduló erők.                                                       

 Az Arkangyalok a második planetáris inkarnációban (Nap-Lét) élték ember-fokozatukat. Az Arkangyalok egyik fő feladata a megtisztított éteri test átalakítása életszellemmé (BUDDHI). Így tud az emberben kifejlődni az Arkangyalok munkája által a szellemi hallás (inspiráció).

 A hús és tojás emésztése során olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását. Csak vegetáriánus étrend mellett van remény az Angyal befogadására! Ennél nehezebb feladat a gondolatvilág rendezése. A szorongás, aggódás, félelem és harag által felszabaduló erők akadályozzák leginkább a védőangyallal való kapcsolatfelvételt. Tehát a helyes étrend és a nemes gondolatok által lehet a 7. csakrához becsatlakoztatni a védőangyalt.Az Angyalok a harmadik planetáris inkarnációban (Hold-Lét) élték az ember-fokozatukat.

 Az Angyalok egyik feladata a megtisztított emberi asztráltest átalakítása szellem-énné (MANASZ). Így tud az emberben kifejlődni az Angyalok munkája által aszellemi látás (imagináció).A védőangyal ismeri az ember előző életeit, magával hozott karmáját és azt az életfeladatot, amivel az ember megszületett. Azt lehet mondani, hogy a védőangyal jobban ismeri az embert, mint az ember saját magát.Az Angyalok legdurvább teste az éterikus test. A fizikai síkon a vízre úgy tekinthetünk, mint az Angyalok testére. A folyékony elemen keresztül tudnak a legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.


Az Angyalok feladata a Föld asztráltestének tisztítása is. A Föld asztráltestét elsősorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be. Így (sajnos) éppen elég munkát biztosítunk az Angyali lényeknek.


Ha egy Angyal eljuttatja a védencét egy bizonyos szintre, akkor ő is továbbléphet az arkangyali szintre.ARKANGYALOKUgyanúgy, ahogyan az Angyalok feladata az egyes ember vezetése, az Arkangyalok feladata egyes népek vezetése. Minden nép fölött egy Arkangyal található.

Vannak szabályosan és szabálytalanul fejlődött Arkangyalok. A szabályosan fejlődött Arkangyaloknak köszönhetően alakul ki az adott népre jellemző temperamentum. A szabálytalanul fejlődött Arkangyalok révén (akiknek már Formaszellemekké kellett volna válniuk) alakult ki az egyes népekre jellemző nyelv.


Az Arkangyalok legdurvább teste az asztrális test. A fizikai síkon a levegőre úgy tekinthetünk, mint az Arkangyalok testére. A légnemű elemen keresztül tudnak legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.


Az Arkangyalok feladata a Föld éterikus testének tisztítása is. A Föld éterikus testét elsősorban a helytelen emberi beszéd (hazug beszéd, durva beszéd, stb.) szennyezi be.


Minden Arkangyal 354 évig van uralmon, amikor a hatása domináns lesz a többi Arkangyalhoz képest.


Michael - Nap Arkangyal - Kr. e. 600-tól
Uriel - Szaturnusz Arkartgyal - Kr. e. 246-tól
Anael - Vénusz Arkangyal - Kr. u. 108-tól
Zachariel - Jupiter Arkangyal - Kr. u. 462-től
Raffael - Merkúr Arkangyal - Kr. u. 816-tól
Samael -Mars Arkangyal - Kr. u. 1171-től
Gabriel - Hold Arkangyal - Kr. u. 1525-től
Michael - Nap Arché - Kr. u. 1879-től


Ha egy Arkangyal elvégezte a küldetését, Arché szintre emelkedhet!


-Sueee- www.angyalokangyala.virtus.hu


 Az arkangyalok neveinek jelentése

 


Adabiel:

Más néven Abdiel. Jelentése: „Isten szolgája"


Ariel:

„Isten oroszlánja", „A Föld nagyura", „ragyogó föld"


Azrael:

„Kit az Isten megsegít"


Chamuel:

„Ki látja Istent", „Ki keresi az Istent"

A feltétel nélküli szeretet, a kapcsolatok, figyelmesség és a gondoskodás arkangyala.

Segít fejleszteni a szívcsakránkat.


Gábriel:

„Isten az erősségem", „a fény ura", „Isten embere", „Isten ereje"

Gábrielt az igazság angyalának is nevezik.

Az útmutatás, a látomások, az ihlet, a próféciák és a megtisztulás, az angyali üdvözlet arkangyala.


Haniel:

„Isten dicsősége", „Isten kegye"

A szeretet és az egyetértés angyala. Lelkünk védelmezője, az isteni kommunikáció arkangyala.


Jeremiel:

„Isten kegyelme"


Jofiel:

„Isten szépsége"

Az ébredés és bölcsesség, a megvilágosodás és az ihlet, az öröm, a lelki felvilágosodás arkangyala. Segíti a mentális tisztánlátást.


Metatron:

Mivel Metatron neve nem a hagyományos végződést hordozza, ezért jelentése nem egyértelmű. Az esetleges jelentések: „A jelenlét angyala", „Az isteni trón mellett ülő",  sokan az angyalok legnagyobbikának nevezik.


Mihály:

„Ki olyan, mint Isten", „Istenhez hasonló". Mihály a Nagy Védelmezőként ismert.

A védelem, a bátorság, az erő, az igazság, tisztesség arkangyala.


Raguel:

„Isten barátja"


Rafael:

„Isten meggyógyít", „a Nap angyala", „Kelet angyala", „Ragyogó gyógyító". Ő a szeretet angyalaként is ismert.

A gyógyítás, a teljesség, az egység arkangyala.


Raziel:

„Isten titka", „titkok angyala", „a tudás hercege"

A titkos misztériumok arkangyala.


Sandalphon:

Az Ő nevének sincs hagyományos jelentése, de gyakran hívják az Imák Hercegének.

Ő a Föld őrzője, gyógyítója. Ő a felelős az emberiség jólétéért.


Uriel:

„Isten fénye", „Isten tüze"

A béke, a nyugalom, az ajándékozás, elfogadás, a szolgálat, az odaadás, a jelenlét arkangyala.


Zadkiel:

„Isten igazságossága", Ő a Ragyogó.

A megbocsátás, a kegyelem és a tolerancia, a könyörület, jóindulat, valamint a negatív energiák átalakításának arkangyala.


Atlantisz angyalai


Atlantisz angyalaival való munka legelterjedtebb módja a pecsétkészítéses módszer, de ha imában kéréssel fordulunk hozzájuk segítségért, tiszta szívvel, gyertyát gyújtva a tiszteletükre, az is legalább olyan hatásos.


Nevük és feladatuk


Aduachiel - Igazság


Ambriel - Ha tudásra van szükségünk, tanulás


Ashitiel - Tervezés, áttekintés, építéstervek, várostervezés, háztartási terv


Asinel - Szerencse, szerencsés „véletlen", boldogságérzet


Asmodel - Kozmikus szeretet, szeretet minden létező iránt, misztikus élmények


Asradiel - A növények gyökérzete, a család gyökere, nemzetség gyökere, leföldelés


Asrael - Halál angyala


Asturel - Irgalmasság, kegyelem, részvét


Auretiel - Gyógyulás, gyógyulási folyamatok, gyógyítók, gondozók, orvosok


Baamiel -  Zivatar, mennydörgés, védelem, vihar veszélyeinek elhárítása Baraqiellel együtt


Balachiel - Kombinációk (kriminalisták, költök, szónokok, meseírók, stb.


Baradiel - Jégeső angyala, a jégkárok elkerülése miatt hívják


Baraqiel - Elektromosság minden fajtája A villámlás angyal, a villámcsapás okozta károk ellen. Baamiellel együtt hívják


Beleguel - Felépítés, kezdet, alapítás, építés 

Bokumiel - Melódia, muzsika, dallam, rezgés, hangtálazás, zenészek, énekesek


Cambiel - A föld vonzóereje, emberek közötti vonzóerő, kristályosodás, kristályok,


Cesariel - Védelem ellenség, veszély esetén


Cosmoel - Misztika üdv, boldogság, üdvösség, révület


Deusel -  Meleg, lelki melegség, az otthon melegsége,


Doradoel - Az összes energiafajta és rezgés irányítója. Gyógyító energiákat kórházakba

irányítani, erőművek energiája, vezetékes energiák, a földi energiák a Föld energiaközpontjaiban.


Dosoel - Test, lélek, szellem felfrissítése.


Eguel - Önuralom, hajlamok, ösztönök féken tartása, vérmérséklet, állatok megfékezése, erők féken tartása. Más emberek uralma alóli megszabadulása érdekében is hívjuk.


Emkiel - Anyagi biztonság


Fenel -  Ő a könyörületesség, és a kegyelem angyala. Akkor hívjuk, ha Isten kegyelmét és könyörületességét szeretnénk elérni magunk, vagy mások számára.


Gabriel -  A tűz felett áll. A tűz robbanásszerű kitörésekor, erdőtűz megfékezésekor, valamint a tűzoltók védelmében is hívják. Nem tévesztendő össze az azonos nevű arkangyallal!


Galgalliel -  Ő a Nap felett áll. Hívják a napenergia hasznosítása érdekében, túlzott napozás okozta fájdalom enyhítésére. Segítséget nyújt mindenféle, a Nap által okozott kár elhárításában. Földművesek is igénybe vehetik, ha már sokallják az esőt.


Hachamel -  Tájékozódás, út és helység megtalálása, glóbusz, atlasz iránytű. Segít az eltévedteknek és minden új hazát keresőnek.


Hamaliel - . Kémia, vegyi folyamatok, vegyészettel kapcsolatos foglalkozási ágak és termelés.


Hanael - Ő a spirituális események egyik legfontosabb angyala. A világ rendje, a politika és a világtörténelem felett is ő áll.


Hestiel - Megbékélés, kiengesztelődés, kibékülés saját magunkkal is.


Hethetiel -  Repülés, repülőgépek, légi közlekedés, repüléstechnika, űrrepülés, repüléstől való félelem.


Hethitiel - . Számítások, építés, matematika, építészet, minden építészettel kapcsolatos dolog, építőipari szakmák, számvetés, számítástechnika, számítógép-központok.


Jophaniel - Felemelkedés, érettség. Emberek, állatok, növények fejlődése, szakmai előmenetel, szellemi érettség.


Karmael -  A kiegyenlítődés igazságossága, a karma felett áll. A karma őrének is nevezik. Felügyeli az emberek inkarnációit. Karmikus terhek feloldása érdekében hozzá kell fordulni. Ugyancsak ő a kozmikus harmónia őre is.


Katzachiel - . Ő a nyugalom, a csend, és az elmélyülés angyala. Hívható bármilyen zaj esetén, vagy a belső nyugalom megtalálása érdekében, ha idegesek vagyunk, és meditációhoz vagy imához való elmélyülés segítségéhez.


Kokbiel - . A világegyetem összes bolygója felett áll, valamint azok ránk gyakorolt hatása, befolyása, csillagászat, asztrológia felett.


Komutiel - . Ő az állatok angyala. Az ő védelme alatt áll az egész állatvilág. Hívható vadgondozással, állattenyésztéssel, állategészségüggyel és állatpszihológiával kapcsolatban. Az állatvédőknek tanácsos együttműködniük vele.


Konfertiel - . Ritmus, zene, árapály, bioritmus, életkor.


Konfitiel - Táplálkozás, diéta, táplálkozástudomány, élelmiszerek, az összes élelmezéssel kapcsolatos szakma, élelmiszeripar, élelmiszerek termesztése.


Labael - Sokszorozódás a szaporodás értelmében, terhesség, tenyésztés.


Lamachael - . Ő az erő angyala. Vészhelyzetben erőért fordulhatunk hozzá. Túlzott testi,

lelki, vagy szellemi megterhelésnél megbízható segítőtárs.


Libuel - Tanítás, tanulás, tanárok, iskolák, egyetemek, tananyag, tanterv, tanulási folyamatok.


Liriel -  Filozófia, bölcsesség.


Malchjdael -  Ő az akarat angyala. Amikor rendkívüli akaraterőre van szükségünk, helyt kell állnunk a nehézségek közepette, kérhetjük a segítségét.


Malequiel -  Tanács, biztonság, életmód tanácsok, magabiztosság.


Matariel -  Ő az eső angyala. Hívható eső elleni védelem érdekében, és ha szárazság esetén esőt kérünk.


Melachiel -  Az emberi rend, szabályok, rendtartás, rendszertan.


Melathiel - Az életutat gyakran nagyon nehéz megtalálni. Aki ebben tanácstalan, kérheti


Melathiel segítségét. Ugyancsak jó tanácsadó olyan területeken, szakmákban, ahol másoknak akarunk útmutatóként szolgálni.


Miguel - Állhatatosság, kitartás, az engedékenység kifejlesztése túlzott makacsság esetén.


Mizariel - Az anyag megváltoztatása. Segítséget tud nyújtani egy munkadarab megmunkálásánál, de akkor is, ha az anyagot szellemi erővel akarjuk alakítani.


Murjel -  Mágnesek, magnetizmus, gyógyítás magnetizmussal.


Ophaniel - világoskék tónussal. Hold, holdfény, árapály, holdexpedíció, holdkórosság.


Parkaduel -  Béke, viták lecsendesítése, béketárgyalások, belső béke.


Plagiguel - Kiteljesedés, befejezés, kívánságok teljesítése, önmegvalósítás, egy életszakasz lezárása. Segít egy alkotást tökélyre vinni.


Raaschiel - Ő az univerzum összes rengésének az angyala. Gyakran hívják a rezgések, vagy a földrengés angyalával együtt. A tengerrengés, belső remegés, reszketés ugyancsak az ő hatáskörébe tartozik.


Rahathiel - Csillagképek, csillagászat, asztrológia.


Ramodiel - Ő a tér legyőzésének az angyala. A jövőben bizonyára jelentős szerepet fog játszani, de manapság is igénybe veszik a segítségét asztrális utazásokhoz.


Resethiel - Növények növekedése, mezőgazdaság, kertépítés, kertészek, földművesek, biológusok.


Rethiel - Termőföldek, gabonaföld, mezőgazdaság.


Riguel -. Tánc, mozgás, torna.


Rikbiel - Ő a Föld négy szelének az angyala. Szél elleni védekezéshez hívják, de az aratáshoz kívánatos szél érdekében is kérik a segítségét. Utóbbi esetben mindig Ruchiellel, a szél angyalával együtt hívják.


Ruchiel - Ő a szél angyala. Mindig Rikbiel angyallal együtt hívják.


Saamiel - Hevesség, érzelmi kitörések, indulatok megszelídítése. Nagyon gyakran hívják más angyalokkal együtt.


Saaphiel - Ő a vihar angyala. Viharkárok elkerülésére hívják legtöbbször, és többnyire a szél angyalaival együtt.


Sabtiel - Öntözés, csatornák, kutak, szivattyúk, duzzasztógátak, vízellátás.


Sailiel - Éjszaka, félelem az éjtől, éjjeli műszak, éjjeliőrök.


Salaziel - Vigyázás, irányítás, terelés, juhászok és a nyájuk, járművek, lelkipásztorok nevelők, tanítók, vezető beosztásúak.


Samanthiel - Jog, szerződések, jogászok, jegyzők, törvények, iratok, ügyvédi munkaközösségek, egyezmények, tárgyalások.


Samotiel - Nyelv, beszéd, szónokok, tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok, logopédusok.


Samuel - Egészség, egészségügy, jó közérzet, pihenés, kúra, üdülés.


Sanothiel - Kereskedelem, közlekedés, kereskedők, üzletek, vállalatok, üzleti utak, piacok, piacosok, utak, járművek, közlekedésügy.


Sauthiel - Tengeri hajózás, hajók, kikötők, viziutak, tengerészek, tengeri utazás.


Schalgiel -. Hó, hó elleni védelem, lavinák, hófúvások.


Schimschiel- Nappal, nappali fény, a nap lefolyása, a mindennapi élet.


Segosel - A fizika összes ága, fizikai kutatások.


Senekel -. Írás, írásmódok, kézírás, grafológia, régi írások, archívumok, könyvtárak, minden

könyvvel kapcsolatos dolog, tudomány.


Seraphel -. Feltalálás, alkotás, feltalálók, mérnökök, szabadalmak, mindenre kiterjedő alkotóképesség.


Shariel - Éberség, őrködés, őrök, éjjeliőrök, segítségnyújtás túlzott fáradtság, kimerültség esetén.


Siiel - Földrengés. Általában a rengések különböző angyalaival együtt hívják.


Simiel- Szerelem, problémák a partnerkapcsolatokban, szerelmi bánat.


Siqiel - Ő a szikra angyala. Általában a tűz angyalával együtt hívják. Hatáskörébe tartozik az elektromos szikra, gyújtás, tűzgyújtás is.


Speradiel -. Jövendőmondás, jóslás, prognosztizálás.


Sporkudiel - Szerkesztés, szerkezet, technika, minden építészettel kapcsolatos dolog, gépészet, gépek építése, szellemi tervezés


Stamiel - Siker.


Tarosiel - Kilábalás a vészhelyzetekből, kísértések, félelmek, ellenségeskedés, sóvárgás, saját félelmeink, negatív tulajdonságaink legyőzése.


Tattwaiel - Öröm, életöröm.


Therotiel - Együttérzés, karitatív szervezetek, felebaráti szeretet.


Tutiel -. Testi, lelki, és szellemi megtisztulás.


Vennel -. Áldozat, jogi hibák és bűnözések áldozatai, üldözés, hatósági önkény, áldozatkészség, önfeláldozás.


Verchiel - Élet, életkörülmények, életmód, életfeladat. Karmael angyallal együtt is gyakran hívják.


Zaphkiel - Szemlélődés, elmélkedés, meditáció, autogén tréning.


Zerosiel - Világosság és tisztaság. Gyakran hívják más angyalokkal (pl. Tutiellel) együtt. Mindenfajta testi, lelki szennyeződés eltávolításában örömmel segít.


Zuriel - Termékenység embereknél, állatoknál, növényeknél. Szellemi termékenység.


Atlantiszi Mesterangyalok

 

ABARIEL - Az isteni szólítás angyala

ABRAEL - Az isteni erő angyala

ADNAREL - Az évszakok angyala

AHAMIEL - Az isteni kardok angyala

AGIEL - Az isteni szellem angyala

AKHRAZIEL - Isten hírnöke

AMITIEL - Az isteni igazság angyala

ARAFIEL - Az isteni szigorúság, erő, fenség angyala

BARAKIEL - Az isteni világosság angyala

BEDALIEL - Az exorcizmus angyal

CHASDIEL - A barátságosság angyala

EVEL - Az emberiség angyala

GADIEL - A szentség angyala

GRADIEL - Az isteni hatalom angyala

HAZIEL - A látomások angyala

HODIEL - Az isteni diadal angyala

HOFNIEL - A hazavezetés angyala

IETOQIEL - A születés angyala

IMACHEDEL - A művészetek angyala 

IOFIEL - Az isteni szépség angyala

PEDAEL - A felszabadítás angyala

RAHTIEL - A konstelláció angyala

SCHREWNIEL - A nyíltszívűség

TADHIEL - A becsületesség angyala

ZACHARAEL - Az isteni emlékezet angyala

ZAGZAGEL - Az isteni bölcsesség angyala

ZAHARIEL - Az isteni világosság angyala

 ZERUEL - Isten karja

 


Chamuel

Camael, Camiel, Camniel, Cancel, Kamuel, Khamael, Shemuel nevekkel is emlitikNevének jelentése: Isten-látó, Isten-kereső vagy Isten a célom 
Kulcsszavak: feltétel nélküli szeretet, gondoskodás, kapcsolatok, figyelmesség 
Színe: rózsaszín és narancs 
Köve: zöld fluorit 

Chamuel energiája vidám, könnyed, lágy, felemelő, szeretetteljesen körülölelő, szelíd, megtartó, Feltűnően kedves, bájos, szeretetteljes lény. 
Jelenléte a könnyed izgalom lámpalázhoz hasonló érzetét kelti bennünk. 
Látja valódi értékeinket, és feltétel nélkül szeretettel közelit felénk. 
Chamuel arkangyal a tisztaság és a feltétel nélküli szeretet megtestesülése. Arra hívja fel a figyelmet, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk és bíztat, minden hibánkkal együtt fogadjuk el magunkat. Hiszen csak akkor tudunk másokat is szeretni, ha képesek vagyunk önmagunk szeretetére. Fel tudja vidítani a lelkünket akkor is, ha szívünket depresszió és kétségbeesés nyomasztja, vagy ha magányosnak érezzük magunkat. Segít leküzdeni az előítéleteket, az irigységet vagy éppen a bűntudatot. Gyógyítja az aggódást, békét és megnyugvást hoz életünkbe. 
A benső békességünk elérése mellett Chamuel arkangyal ügyel a világbékére is. A megfelelő

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 4
Heti: 14
Havi: 125
Össz.: 28 076

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: angyalokról
Angyalokról angyalokkal - © 2008 - 2019 - majakata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: összes angyal neve - Vatera.hu